VIAJES A JAPÓN PREMIUM®

12 días Japón

Imperio del Sol Naciente PREMIUM®

TOKIO - HIROSHIMA - ITSUKUSHIMA -MATSUYAMA - TOKOHIRA - TAKAMATSU - NARUTO - KOBE - OSAKA - OSAKA - KIOTO - TSUMAGO - MATSUMOTO - NAGANO - KUSATSU - IKAHO - NIKKO