VIAJES A JAPÓN PREMIUM®

15 días Japón

Japón Camino de Kumano PREMIUM®

KANSAI - ITAMI -OSAKA - KIOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA - KOYASAN - KUMANO CODO - KAWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKIO